Memberskaart ​

Neien Member gin oder d´Memberskaart verlängeren

Wann dir bei den Geschichtsfrënn aus der Gemeng Beetebuerg neien Member wëllt ginn oder just Är Memberskaart verlängeren wëllt, dann kennt Dir dësen Formular ausfëllen.

D´Memberskaart kascht 10 Euro. Dir kennt den Beitrag op folgenden Konto iwwerweisen:

BIL IBAN LU16 0022 1941  4977  4800

Announce

New
arrival

2019 collection

Die Geschichtsfreunde aus der Gemeinde Bettemburg arbeiten zur Zeit aktiv an der Ausgabe „Beetebuerg am Laf vun der Zäit, Band IX“ (1)   und an der Publikatioun vun de „Chronique Familiale de la Commune de Bettembourg“ (2). Sollten Sie an diesen neuen Büchern interessiert sein senden Sie uns bitte eine Kurze Mail an geschichtsfrenn@beetebuerg.org mit dem Vermerk 1 oder 2 oder 1+2.