De Kommitee

Vun lenks no riets:

Pit Klein, Edmond Fantini, Nelly Jacoby, Monique Merck-Lauterbour, Arthur Besch, Jacqueline Schauls- Diederich, Toiny Freis-Graas, Armand Paquet, Chantal Weber, Paul Oé, Jean-Paul Fischer, absent: Fred Nilles, John Wildschütz, Monique Becker (nei gewielt 2020); Michel Kohl (bis 2019 inkl).

Mir sin Member vum:

Mir sin Member vum:

Announce

New
arrival

2019 collection

Die Geschichtsfreunde aus der Gemeinde Bettemburg arbeiten zur Zeit aktiv an der Ausgabe „Beetebuerg am Laf vun der Zäit, Band IX“ (1)   und an der Publikatioun vun de „Chronique Familiale de la Commune de Bettembourg“ (2). Sollten Sie an diesen neuen Büchern interessiert sein senden Sie uns bitte eine Kurze Mail an geschichtsfrenn@beetebuerg.org mit dem Vermerk 1 oder 2 oder 1+2.