De Kommitee

Vun lenks no riets:

Pit Klein, Edmond Fantini, Nelly Jacoby, Monique Merck-Lauterbour, Arthur Besch, Jacqueline Schauls- Diederich, Toiny Freis-Graas, Armand Paquet, Chantal Weber, Paul Oé, Jean-Paul Fischer, absent: Fred Nilles, John Wildschütz, Monique Becker (nei gewielt 2020); Michel Kohl (bis 2019 inkl).