De Kommitee

Vun lenks no riets:

Armand Paquet, André Ney , réviseur Keess, Monique Becker, secrétaire & trésorière, Edmond Fantini, Chantal Becker, Arthur Besch, président, Toiny Freis-Graas, Pit Klein vice-président,  Patrick Zeches, Annibal da Cruz.

Mir sin Member vum:

Comite 2023

Mir sin Member vum:

Announce

New
arrival

2019 collection

Die Geschichtsfreunde aus der Gemeinde Bettemburg arbeiten zur Zeit aktiv an der Ausgabe „Beetebuerg am Laf vun der Zäit, Band IX“ (1)   und an der Publikatioun vun de „Chronique Familiale de la Commune de Bettembourg“ (2). Sollten Sie an diesen neuen Büchern interessiert sein senden Sie uns bitte eine Kurze Mail an geschichtsfrenn@beetebuerg.org mit dem Vermerk 1 oder 2 oder 1+2.