Programm 2020

*12.03.2020: Bibliothèque Nationale Kirchberg
*Mai-Juni 2020: Stat Bonn (250 Joer Beethoven)

*GV 2020 : « Protection et Conservation du Patrimoine bâti du Grand-Duché de Luxembourg »  vum Här Patrick Sanavia, Direkter vum Service des Sites et Monuments Lëtzebuerg

Biller vum Patrimoine bâti vu Beetebuerg opgeholl vum Sites & Monuments

victor Hugo
Generalversammlung

Den Direkter vun Sites & Monuments M Patrick SANAVIA zesummen mat dem Präsident Arthur BESCH.

Weider Beiträg