Beetbuerg ” Am Laaf vun der Zeit”

De 14. Juni 2019 hun d’Geschichtsfrënn aus der Gemeng Beetebuerg hiren 8.ten Band vu “Beetebuerg am Laf vun der Zäit” virgestallt, dëst bei der Gelegenheet vun der Ouverture vum “Bicherkuerb” an der Garer Strooss. D’Geschichtsfrënn haten en Stand virun dem Bouttek opgeriit vir dem Publikum während der Braderie dat neit Buch unzebidden.

Bildschirmfoto 2019-08-06 um 14.58.09
Bildschirmfoto 2019-08-06 um 14.54.23

Den Artikel aus dem Gemengebuet

Op der Foto: Pit Klein, John Wildschütz an den Präsident vun der Kulturkommissioun den Pit Heroeld.

Weider Beiträg

Programm 2020

*12.03.2020: Bibliothèque Nationale Kirchberg*Mai-Juni 2020: Stat Bonn (250 Joer Beethoven) *GV 2020 : « Protection et Conservation du Patrimoine bâti du Grand-Duché de Luxembourg »  vum Här Patrick

weiderliesen