Beetbuerg “ Am Laaf vun der Zeit“

De 14. Juni 2019 hun d’Geschichtsfrënn aus der Gemeng Beetebuerg hiren 8.ten Band vu „Beetebuerg am Laf vun der Zäit“ virgestallt, dëst bei der Gelegenheet vun der Ouverture vum „Bicherkuerb“ an der Garer Strooss. D’Geschichtsfrënn haten en Stand virun dem Bouttek opgeriit vir dem Publikum während der Braderie dat neit Buch unzebidden.

Bildschirmfoto 2019-08-06 um 14.58.09
Bildschirmfoto 2019-08-06 um 14.54.23

Den Artikel aus dem Gemengebuet

Op der Foto: Pit Klein, John Wildschütz an den Präsident vun der Kulturkommissioun den Pit Heroeld.

Weider Beiträg
Fest-vum-Buch 2023

Band XI ass do 

Den 23. Abrëll gouf de Band XI offiziell présentéiert. De Kader wor idealfir dës Annonce: Et wor d’Fest vum Buch am Kader vum LiteraTOUR zuBeetebuerg.

weiderliesen

Announce

New
arrival

2019 collection

Die Geschichtsfreunde aus der Gemeinde Bettemburg arbeiten zur Zeit aktiv an der Ausgabe „Beetebuerg am Laf vun der Zäit, Band IX“ (1)   und an der Publikatioun vun de „Chronique Familiale de la Commune de Bettembourg“ (2). Sollten Sie an diesen neuen Büchern interessiert sein senden Sie uns bitte eine Kurze Mail an geschichtsfrenn@beetebuerg.org mit dem Vermerk 1 oder 2 oder 1+2.